Miért álmodnak a paraziták a lábakban


Magyarság, I iii—im TMirttap, A vörösen izzó égi kárpitról apró bodrc. Száz és százeze r fátyolba burkolt l s őillainylámpa ad kü­lönös színt, életet és hamgülaüot az u teáknak. A fák lombjai árnyékokat rajzol­ónak az aszfaltra. Olyan a járda, mint egy dzshngel. Ágak, indák, bozótok, az ember szinte félve lép, mert azt his zi a lába beleakad ebbe a furcsa szövevény­be és elesik. A világos nappali forgatagból e gy új világba lépünk, ha lágyulnák a lám­pák- A pesti éjszakák ünnepélyesebb ek és mélyebbek, mint másutt.

Mint sötét lepkék suhannak át a taxik és a ma gámautók a széles körutakon az elsötétített kávéházak fekete függönyei mögül n éha mnnt apró k s reflektor fénycsikok villannak ki átvilágítva az utca luls ó oldalára, A mulatók körül a falakon át­­ütödnek a dzsesszütemek, a forgóaj tők előtt hatalmas megtermett portások nyltogatják az érkezők előtt az ajtó kát. Bent forog a parkett, a hdngula tvilágításban úszó asztátok között frákkos pincérek forognák, estélyiruhás tánc osnők szívják hosszú szipkájukból az illa­tos cigarettákat és a furcsa kék fű stfelhök karikái imbolyogva táncolnak a tükrös mennyezet felé.

Az Trichomonas után előtt ar isták próbál gatnak edző mozdulatokkal műsorszámokat, a pezsgős üvegek dugói diszkrét puf fanássál adnak helyet a kitóduló gyöngyö­ző italnak. Ez hát a csodálatos mesebár, a z éjszakai világ, a boldog emberek paradi­csoma, ahol orgiát ül az öröm, nine s sirás, csak kacaj, ahol utoléri vágyait a színpadról álmodo lány.

Ártalmatlantól a halálos garázdaságig

Z Egy úr ma este szórakozni akar. Amikor belép az ajtón mély tisztelettel köszönti a portás. Az ajtó kinyílik, a süppedő, piros szőnye­gen át a ruhatárba érkezik. Szamot, sem adnak.

Minek is? Simára fésült hajú. Meaetnaedi, Hogy asztalához vezessem.?! Nágy szerű ember! Talán ez a tulajdonos?

LÓVERSENYEN.

T'dán a cégvezető? Vagy a titkár? Szabad talán egy ls--'"ia]int,f! Nem is lehet azt mondani, hogy nem, rnát-t kérek, mert rhhan n T'jllar.

  1. A diftéria kórokozója parazita
  2. Ragasztószag pillanat a szájról

Mii iakav a frakk? A szórakozni vágyó úr most végre nyu­godtan hátradőlhet székén és körülnézik et. Tisztviselő János zavartan és ijedten né­zi a pincért. Talán majd később Azt sem tudja hirtelen mit mondjon, olyan zavarban van. Később változik a szín a bejáratnál új hölgy jelenik meg: a változatosság kedvé­ért fekete lány. Tisztviselő János szereti a szépet és lopa oda-odanéz.

Olvasási mód:

A pincér ismét a füléhez hajol. Most nem ajánl, csak mint­ha a férfi gondolatait tolmácsolná, úgy mondogatja: — Milyen jó alakja van dumák a lány­nak Szép haja. Tessék Hézni azt a szabályos termetet. Utána visszatér hozzá és egy olvan kifejezés van az arcán, amelyből kö­vetkeztetni, hogy most valami nagy meg­lepetés érte, valami egészen csodálatos do­log, ami nemigen szokott előfordulni. Most már egészen meghitten súgja a férfinek: — Miért álmodnak a paraziták a lábakban Uram, bocsánatot kérek En­gedte meg Nagyságra Uram, hogy gratu­láljak Higyje el kérem, hogy egészen különös valami, a hölgy en­gem kért meg Amikor látja a férfi zavarát és ijedt te­kintetét, látja, hogy az azonnal nemet mond, gyorsan folytatja: — Kérem Nagynágos Uram.

Ön nagyon tetszik a művésznőnek Meg tet­­sq' engedni? Pincér, aki súgta az egészet, ezért neve­zik súgópincérnek most már elintézettnek érzi az egész ügyet, és természetes hangon veti oda vendége felé: — Ugyebár egy üveg pezsgőt Közben jobbra-balra néz, a még magáno­sán ülő férfiakat szakszerűen tetőtől-talpig végigméri, felbecsüli, szemeivel már int is az egyik asztal mellett ülő lánynak, hogy gyeriHk a kijárat elé, kezdődik a következe felvonás A súgópincér a legaljasabb, a legelvete­mültebb hiénája a pesti éjszakának.

Ez a legsötétebb fertőbe rántja bele egészen ész­revétlenül azt a szerencsétlen fiatal lányt, aki abban a hliszembén mert leszerződni egy mulatóhoz, hogy tehetségével és tudásával keresheti majd a kenyerét, nem pedig a bá­jaival. A mulatókban alkalmazott táncos­nők legnagyobb része nem ad elő artista­­számolcat, csak konzum.

Miért álomlábak vörös foltokban

A súgópincér felvezeti őket a vendéghez, beajánlja őket és ezért pénzt kér a lányoktól. A legtöbb esetben csak pénzért hajlandó bemutatni őket és a vendégtől kapott búsás borrava­lóért pedig kényszeríti a táncosnőket, h. A pesti éjszaka óriási hálójában száz és száz szerencsétlen lány vergődik. Erőszak­kal züllesztik el őket, erőszakkal kényszerí­tik bele őket abba az örvénybe, amelyből többet kiemelkedni nem tudnak.

miért álmodnak a paraziták a lábakban férgek elleni gyógyszerek széles

A súgópincérek a titkos prostutició ipar­­lovagjai és munka,jukkái nagyban hozzájá­­dülnák a közerkölcsök lezüllesztéséhez. Szé­­gvent hoznak a pincér névre i.

Ungváry Krisztián: Szerény javaslat a Jobbik átszervezésére

Ez a tes­tület, amelynek tagjai becsületes és nehéz munkával keresik kenyerüket nem képes ki­lökni tagjai sorából ezeket a szégyentelén és tisztességükből kivetkőzött embereket, akik lelkűk legmélyéig züllöttek, vagy pe­dig rosszindulatú őrültek, vagy nem látják munkájuk borzalmas következményeit. A súgópincér ura a mulatónak. Otthono­san jár-kel, ezreket keres havonta és kezé­ben tartja azt a 40—50 lányt, aki ham —v pengőért van alkalmazva és tőle függ, he.

Megfelelő részesedésért mindenre kapha­tó.

Jeles képviselők

Ugyanez a helyzet az éjszakai kávéházak­nál is. A mulató tulajdonosa nem lehet elég­gé résen, hogy ez elő ne fordulhasson. Oly ügyesen és olyan határtalan szemtelenség­gel hajtja végre akcióit, hogy mindenk. Inievnáió-éábovba veiűhf Körülöttünk lángban áll az egész világ, az emberek úgyszólván regjgeltől-reggelig munkába állnak, termelnek és dolgoznak, minden ereinket az egyetlen nagy cél szol­gálatába állítják.

KIS FIUK, KIS LEÁNYOK.

Szórakozni miért álmodnak a paraziták a lábakban. A hétköznaook szürke­ségéből néha ki kell kapcsolódni. Az igazi mii végzetre vágyódik az ember- A szenny­nek és piszoknak, a burjánzó erkölcstelen­ségnek azonban mindenhonnét el kell tünf'ic.

Ezt követeli nemcsak a hagyományos ma­gyar múlt, hanem követeli az Idő is.

miért álmodnak a paraziták a lábakban apró szemölcsök a nemi szerv

Az élősködőknek és parazitáknak az ideje le­járt. Mert, hogyha ennek az erkölcsi zül légnek, amely ma már az utcára is kikerül nem vetünk gátat, egész társadalmi felépí­tésünk megromlik A bacűlu'vk szétterjed­nek a test minden pontjára és romlásba döntik a nemzetet. A magyar rendőrség erkölcsréndészeb osztálya valóban hivatása magaslatán áll­va teljesíti rendkívül nehéz feladatát, sőt nyugodtan állíthatjuk emberfölötti megeről­tetéssel végzi azt.

Felelősség terheli tehát a mulató tulaído nosrkat és az igazgatókat, hogy tnem tart­ják erősebb kézben egyes alkalmazottai­kat.

Théodore de Banville.

Az egyik budai mulatóban a súgópincérek olyan határtalan szemtelenséggel dolgoz­nak Jrcay még az utcára, js kimennek a zár­óra után hazáigyekvö vd. Állami támogatást kér Nagyvárad a kö­röspart kiépítésére — írja a kolozsvári el­lenzék. Nagyvárad város díszgyűlésén szó­­bakerült annak a nagyarányú közmunkának az ügye, amely a város fejlődése folytán sürgősen szükségessé vált.

Magyarság, 1943. augusztus (24. évfolyam, 172-195. szám)

A város köze­pén áthaladó Baross-hídtől a vasúti hídig szükséges a Köröspart fpiának kiépítése. A Budapesttől Kolozsvár felé vezető ország­utat ugyanig itt építették ki s emiatt a partvédelmet biztosítani kell.

Nem találtunk férget a maszkban

Országzászlót emel Miért álmodnak a paraziták a lábakban — jelenti a kolozsvára lap. Gyergyóditró község most rendezi az as évek elején kiépített gyönyörű csúcsíves templom előtti teret, mert ide akarják felállítani a község szülöttének. Siklódy Lőrincnek a híres szob­rászművésznek emlékművét és az ország­­—m-dót.

A munkálatokat már meg is kezd­ték, az országzászlót és a hősi emlékmű­vet még az ő,sz folyamán felavatják. Marosvásárhely iparossága díszes zászlót ajándékozott Szabadka iparosságának — ír­ja ugyancsak a Keleti Uiság. Pécsett is megrendezi p Nód és Családvédelmi Alap a menyaszonyok iskoláját.

Hogyan fordíthatná a maga hasznára a Jobbik Szegedi Csanád coming outját?

A tanfolyamok egészen ín asszonytínus kialakítására törek­szenek. Céljuk elméleti és gyakorlati ismere­teket nyújtani, ezzel párhuzamosan pedig erkölcsi és lelki egységbe kovácsolni a részt­vevőket. Nagy szeret jut a nemzetismereti táravaknak, amelyek etrv­­úttal színessé is teszik az egyébként talán száraznak látszó előadásokat, amennyiben a magyar zenét, éneket, pémművészstet.

A tanfolyam szentember közerőn kezdődik és előreláthatólag februárban fe­jeződik be. Kisvasút visrí a fürdőzőket Görgénysóaknára — írja a Székely 3z:V. Görgénvsóakna öt kilométerre van Szász­­régentől. A kérést, teljesítették. Pár hete mi-d­­össze, hogy a Dpu"eth-téren áll a szobor és máris veszedelmek fenyegetik Ungvérnak ezt. A szoboralan egyik ré­szén a fémöntvényt már átszakadt, másutt zenedéinket mutat.

miért álmodnak a paraziták a lábakban megtisztítjuk a toxinok és paraziták testét

A szobrot leszerelik és Budapestre szállítják. Tizenegy órakor taxin ér­keznek a szórakóznivágyó férfiak a mulató elé és a súgópincért kilfvatva, nőt kérnek tőle, amit az búsás borravaló árán szállít is. A táncosnőnek alkalmazott lányokkal úgy gqrombáskodnak, hogy azok sokszor sírva mennek ki az öltözőbe, És mindez miért?

Számtalan­szor hallani a pincér szájából:: — Ha nem mész r. A súgópincérek névsora nemsclcára teljes! Alternálják őket és mentsék meg ezektől a lelketlen hiénák­tól az artistákat! I i :Laki László.