Férgek gomolyognak a torok nyálkájában


Endre király. De ne bölcselkedjünk. A milyen sokat ér a bölcseség: olyan keveset ér a bölcselkedés. Becsüljük meg Endre király emlékezetét, a ki nyolczszáz és negyvenöt év előtt ben megalapitotta a tihanyi apátságot. Én legalább megbecsülöm.

férgek gomolyognak a torok nyálkájában

Kegyetlenül elverte rólunk a németet s alapitó levelében megőrzött számunkra egy darab magyar nyelvet. Mind a kettő nagy érdeme és nagy szerencséje én előttem.

Azon a nyelven beszélt ő is, a melyen mi. S azon a nyelven beszélt Árpád is, a melyen ő. Bizonyos ez én előttem, akármit beszélnek a töröktatár és finnugor tudósok. Engem százhuszonöt év választ el az én öreg apámtól, s én ugy beszélek, mint öreg apám s I. Endre királyt se választja el több idő Árpádtól, tehát neki is úgy kellett férgek egyenesen, mint a hogy Árpád beszélt.

Igaz, hogy a királyokról minden rosszat föl lehet tenni, noha semmi rosszat se szabad föltenni.

A REMETEBARLANG LAKÓJA.

De Endre király nem volt ám mindig király. Sőt fiatal korában inségből, nyomoruságból ugyan csak kijutott neki, mert itthon még csak szolgabiróvá se lehetett, itthon még csak maradása se volt.

férgek gomolyognak a torok nyálkájában

Egészen rossz ember tehát király létére se lehetett. Tihanyi levele mindenképen derék dolog. Ez a levél fényesen bizonyitja, hogy Endre király bölcs és jókedvü, okos és vidám gondolkozásu férfiu volt. Ilyennek kellene lenni minden királynak. De a tihanyi barátok se legyenek ám másfélék, mint a hogy őket a bölcs és vidám király a maga képére és hasonlatosságára alkotta. Adott nekik húsz ekényi földet. Egy eke-föld akkor és fél magyar holdnyi volt.

Tehát több mint ötezer hold földet adott örök birtokul. Csinos uradalomnak illenék be ma is.

Jeffery Deaver. A Koporsótáncos

Az erdőt és a vizet akkor se ekével müvelték. Hogy erdőből és Balatonból mennyit adott a király: azt most már nem tudjuk. Valószinüleg a király se tudta. Most mintegy öt ezer hold Balatonjuk van a tihanyi barátoknak.

Halászni elég, fürödni sok is.

Csónakázni fölösleges, mert tihanyi barát csónakázni nem szokott. Férgek gomolyognak a torok nyálkájában mi dolguk van a világban: elvégzik azt a száraz földön is.

Szükség nélkül pedig okos ember nem megy a vizre. Adott nekik hatvan tanyát, húsz szőlőt és ugyanannyi vinczellért, húsz lovas katonát, tíz halászt, öt csikóst, három gulyást, három juhászt, két kanászt, két szakácsot, két csizmadiát, két kovácsot, egy aranymívest, egy ácsot, két malmot és két molnárt, egy esztergályost, egy ruhamosót, egy iparos legényt, tíz szobalányt.

A TIHANYI BARÁTOK.

Adott nekik harmincznégy ménlovat hozzájuk való elegendő kanczával. Adott száz tehenet és száz emse disznót, hétszáz juhot és ötven méhkast méhrajjal együtt. Hát méhészt adott-e? Ebben a kérdésben Kocsi Sebestyén Gábor sehogy se értett egyet Bresztyenszky Albert híres, nevezetes tudós tihanyi apáttal.

férgek gomolyognak a torok nyálkájában

Kocsi Sebestyén Gábor követ volt és jogtudós, Bresztyenszky Albert barát volt, apátur volt és számtudós. Az a követ kálvinista volt, de a megyegyülésen is, országgyülésen is, mikor férgek gomolyognak a torok nyálkájában beszéd sora a vegyes házasságokra került, jobban ismerte a szent atyákat, mint valamennyi püspök és kanonok.

férgek gomolyognak a torok nyálkájában

Jobban ismerte a szent Irást is. De még a számtant is jobban tudta, mint Bresztyenszky apátur, a ki pedig még Deák Ferenczet is képes volt a matezisre tanitani.

férgek gomolyognak a torok nyálkájában

A pannonhalmi, bakonybéli és tihanyi benczések s a veszprémi kanonokok ugy féltek attól a Kocsi Sebestyén Gábortól, mint a rossz ellenségtől, hanem azért ugy szerették, mint a jó testvért. De akárhogy szerették: utóbb szent dolgokról nem viaskodtak vele, mert lemagyarázta és lebizonyitotta róluk a kámzsát.

És pedig oly vidám észszel, hogy még csak meg se lehetett rá haragudni. A nyarat Balaton-Füreden szokta tölteni. Országos hirü-nevü ember volt, Deák Ferencz maga is minden nap órákon át élvezte nagy elméjét, melyben megfért minden mérgező hatékonyság s mely a tudomány minden titkát hatalmas pajzánkodással deritette föl.